Kommentar til forsøgsdyrsstatistikken 2021

Det samlede antal dyr anvendt til videnskabelige formål i Danmark var på 220.611 dyr i 2021. Dette er et fald på 15 pct. i forhold til 2020, hvor antallet var 259.411 dyr. Årsagen skyldes primært, at et forskningsprojekt omkring infektionssygdomme i regnbueørred er blevet afsluttet. I Danmark har vi fokus på forskning inden for opdræt af især regnbueørred og laks. Der forskes bl.a. i infektioner, vacciner og problemstillinger relateret til produktion.

Det er mus (65 %), rotter (11 %) og grise (8 %), der er de hyppigst anvendte forsøgsdyr i Danmark, og de udgjorde således samlet 84 pct. af forsøgsdyrene i 2021.

Den registrerede belastning for de anvendte forsøgsdyr fordeler sig således, at 49 pct. har oplevet ”let belastning”, 46 pct. har oplevet ”moderat belastning” og 1,7 pct. har oplevet ”betydelig belastning”, hvilket er stort set det samme som i 2020.

I et lille land som Danmark kan et ændret fokus fra få forskergrupper have stor betydning for statistikken. På trods af faldet i dyreantallet set i forhold til 2020 er tendensen, at antallet af dyr, som anvendes til forsøg i Danmark, er relativt stabilt.