En af Dyreforsøgstilsynets opgaver er at føre tilsyn med, at forsøgsdyr i Danmark behandles korrekt og i overensstemmelse med reglerne for udførelse af dyreforsøg. Tilsynet kan udføres som anmeldt eller uanmeldt inspektion, og i særlige tilfælde kan Rådet for Dyreforsøg kræve, at der indføjes en inspektionsklausul i en tilladelse
til at udføre dyreforsøg. Beslutningen om, hvor og hvor ofte der gennemføres inspektion, er risikobaseret, men mindst en tredjedel af forsøgsstederne og forsøgstilladelserne skal inspiceres årligt, jf. EU-direktivet om beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål (2010/63/EU).

Antallet af inspektioner var 39 i 2021. Af disse var 11 uanmeldte og 28 anmeldte. Af de anmeldte inspektioner blev 4 gennemført på baggrund af en inspektionsklausul i dyreforsøgstilladelsen, hvilket svarer til 10 pct. af samtlige inspektioner. I ingen tilfælde førte inspektionen til en påtale fra Dyreforsøgstilsynet. Grunden til det høje antal
anmeldte inspektioner, skyldes tilsynets arbejde i forbindelse med facilitetsgodkendelser af avlere og opdrætter.

I Danmark er tilladelsesindehavere fordelt på relativt få virksomheder og institutioner. Derfor er der kun omkring 60 registrerede adresser, hvor man opstalder eller bruger forsøgsdyr, og da mange universiteter og store medicinalvirksomheder råder over flere dyrestalde, er der reelt kun omkring 30 virksomheder og institutioner, hvor der udføres dyreforsøg. Af disse blev i alt 23 inspiceret i 2021.

Dyreforsøgstilsynet forventer at gennemføre et tilsvarende antal inspektioner i de kommende år.